Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu
Placówka oświatowa prowadzona przez Powiat Zgierski
AktualnościPoradniaOfertaPracownicyKontaktStatutDruki
 

Aktualności


Nowa oferta na rok 2015/2016

Pismo przewodnie
Warunki realizacji zajęć o charakterze profilaktycznym i wspierającym
Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży
Oferta zajęć dla rodziców
Oferta zajęć dla nauczycieli
Punkt Konsultacyjny Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Zajęcia grupowe terapii pedagogicznej
Karta zgłoszenia


Informacje

Sposoby załatwiania spraw


Wydanie opinii:

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia o wydanie opinii.

TERMIN/SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Opinie wydaje się na wniosek ww. do 30 dni od zakończenia postępowania diagnostycznego.
Opinie podpisują specjaliści oraz dyrektor Poradni.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wnioskodawcy mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie.

W przypadku badań dotyczących dysleksji na badania pedagogiczne należy przynieść zeszyty szkolne i prace klasowe dziecka oraz wypełniony przez nauczyciela polonistę formularz określający objawy zaburzeń dziecka w pisaniu i czytaniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

DRUKI:
- Formularz określający objawy zaburzeń dziecka w pisaniu i czytaniu (dla nauczyciela).
- Wniosek o wydanie opinii (dla rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia).

Wydanie orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przed­szkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego naucznia,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidu­alnych,
 • o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
 • o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o braku potrzeby indywidualnego naucznia,
 • o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indy­widualnych,
 • o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązko­wego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie orzeczenia.
 • Zaświadczenie lekarskie do wniosku o przyznanie indywidualnego nauczania (w treści zaświadczenia powinno znajdować się: rozpoznanie choroby napisane w języku polskim, termin: „nauczanie indywidualne” oraz dokładnie określony czas nauczania).
 • W przypadku ucznia szkoły zawodowej wymagane jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.
 • Jeżeli jest to konieczne – wyniki badań psychologicznych bądź pedagogicznych.

Wydanie orzeczenia poprzedzone jest rozpoznaniem sprawy: analizą dostarczonych dokumentów, wywiadem, badaniem diagnostycznym.

TERMIN/SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawę rozpatruje Zespół Orzekający, który obraduje w ustalonych na początku każdego roku szkolnego terminach.

Wydanie orzeczenia następuje do 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Orzeczenie podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego.

DRUKI:
- Wniosek o wydanie orzeczenia.
- Zaświadczenie lekarskie do wniosku o przyznanie indywidualnego nauczania.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Wnioskodawca może odwołać się do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, Al. T. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Wydanie opinii:

 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

WYMAGANE DOKUMENTY:
TERMIN/SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawę rozpatruje Zespół Orzekający, który obraduje w ustalonych na początku każdego roku szkolnego terminach.

Wydanie opinii następuje do 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Opinię podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego.

DRUKI:
- Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Wnioskodawca może odwołać się do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, Al. T. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


AktualnościPoradniaOfertaPracownicyKontaktStatutDruki